Pozew zbiorowy – nielegalne parkingi

Pomagamy kierowcom, zwalczamy bezprawie –  afera parkingowa

Na konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 4 sierpnia br. przed gmachem Sądu Okręgowego w Gdańsku, mecenas Kacper Płażyński wspólnie z przedstawicielami protestujących mieszkańców – radnym Dzielnicy Brzeźno Mateuszem Błażewiczem oraz Andrzejem Skibą, poinformowali o przygotowanej formie pomocy prawnej dla kierowców, którzy zostali niesłusznie obciążeni oraz opłacili opłatę dodatkową (tzw. mandat) za postój pojazdu na jednym z wydzierżawionych przez Miasto tzw. płatnych niestrzeżonych parkingów.

Z uwagi na skalę procederu, jego charakter oraz liczbę osób, które niesłusznie uiściły rzeczone opłaty, mecenas Płażyński zaproponował dochodzenie zwrotu tych pieniędzy w ramach instytucji pozwu zbiorowego.

Gdańsk Strefa Prestiżu – jako portal, który od początku lipca na bieżąco śledził oraz relacjonował tzw. aferę parkingową – objął patronatem inicjatywę pozwu zbiorowego oraz użyczył swoich stron na potrzeby związane z procesem przyjmowania zgłoszeń od osób poszkodowanych. Za pośrednictwem naszego portalu będziecie Państwo mogli wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy (znajduje się na dole strony), a także pobrać niezbędne do zgłoszenia dokumenty.

Do pozwu zbiorowego kwalifikują się osoby, które zostały obciążone i uiściły opłaty za nieopłacony postój pojazdów w następujących lokalizacjach:

 1. Dąbrowszczaków,
 2. Hallera,
 3. Falowej,
 4. Lazurowej.

Warto podkreślić, że dzięki uprzejmości  mecenasa Płażyńskiego osoby, które zdecydują się przystąpić do pozwu zbiorowego nie pokryją żadnych kosztów związanych z wniesieniem oraz popieraniem powództwa przed sądem, albowiem wszelkie z tym związane koszta mecenas Kacper Płażyński zdecydował się pokryć z własnych środków.

Do pozwu zbiorowego mogą dołączyć również kierowcy, którzy uiścili opłatę dodatkową, ale wyrzucili np. do kosza wezwanie do zapłaty dodatkowej czyli tzw. mandat. W takiej sytuacji muszą jednak dysponować i przesłać dokument, z którego wynika, że uiścili tę opłatę np. potwierdzenie przelewu.

Jednakże warunkiem przystąpienia poszkodowanych do pozwu zbiorowego jest wypełnienie wszystkich pól formularza oraz przesłanie wypełnionych dokumentów tj. „oświadczenia o przystąpienia do grupy” oraz „pełnomocnictwa” wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty dodatkowej np. potwierdzeniem przelewu, na wskazany w pkt 4 instrukcji adres.

Czym jednak jest pozew zbiorowy?

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadziła do obrotu prawnego nowy sposób dochodzenia roszczeń w wypadkach, w których jest wielu poszkodowanych w tej samej sprawie. Ta instytucja to tzw. powództwo zbiorowe, które polega na tym, że zamiast wnoszenia przez każdego z poszkodowanych oddzielnego pozwu, osoby te „skrzykuje” reprezentant grupy, który wnosi pozew zbiorowy w ich i swoim imieniu do sądu.

Instytucja powództwa zbiorowego jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, w Polsce funkcjonuje dopiero od kilku lat. Instytucja ta pozwala jednak zaoszczędzić ogromne koszty i czas, które generowałoby wnoszenie powództwa przez każdego z poszkodowanych z osobna.

Procedura wniesienia powództwa zbiorowego wygląda następująco:

INSTRUKCJA

 1. Osoby poszkodowane wyrażają zgodę na ich reprezentowanie przed sądem przez reprezentanta tzw. grupy (w tym wypadku reprezentantem jest mec. Kacper Płażyński). W tym celu poszkodowani składają oświadczenie, w którym zgadzają się na wybór reprezentanta, przytaczają dowody na poparcie swojego roszczenia i wskazują czego żądają. Oświadczenie takie znajduje się w niniejszym artykule i oznaczone jest jako „oświadczenie o przystąpieniu do grupy”.
 2. Z uwagi na przepisy kodeksu cywilnego, które zobowiązują przed wniesieniem powództwa do próby załatwienia sporu w sposób polubowny, poszkodowani udzielają reprezentantowi pełnomocnictwa do wysłania do przedsiębiorcy wezwania do zwrotu kwoty, którą przedsiębiorca od nich bezprawnie pobrał. Pełnomocnictwo takie znajduje się w niniejszym artykule i oznaczone jest jako „pełnomocnictwo”.
 3. Do dokumentacji należy bezwzględnie dołączyć dowód uiszczenia opłaty dodatkowej np. potwierdzenie dokonania przelewu.
 4. Po przesłaniu w/w dokumentów do dnia 7 września 2016 roku na adres apl. adw. Kacper Płażyński ul. 10 lutego 5, 81 – 366 Gdynia, reprezentant grupy wniesie powództwo zbiorowe do sądu.
 5. Mec. Kacper Płażyński występujący w niniejszej sprawie jako reprezentant poszkodowanych działa w tym postępowaniu sądowym pro publico bononie pobiera za jego prowadzenie wynagrodzenia oraz pokrywa wszelkie koszty postępowania sądowego z własnych środków.
 6. W przypadku wygranej przed sądem – kwoty pobrane wcześniej przez przedsiębiorcę zostaną zwrócone poszkodowanym na wskazane przez nich rachunki bankowe.

UWAGA!

Należy zauważyć, że w okolicznościach niniejszej sprawy występuje dwóch przedsiębiorców, wobec których powództwo zbiorowe może być wytoczone. Każdy z nich pobiera opłaty w innych miejscach Gdańska na podstawie oddzielnej umowy dzierżawy. Dlatego też wskazane wyżej formularze „oświadczenia o przystąpieniu do grupy” oraz „pełnomocnictwa” są w dwóch wersjach, w zależności od którego z przedsiębiorców poszkodowany otrzymał tzw. mandat.

Ewentualne pytania odnośnie pozwu zbiorowego, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w treści niniejszego artykułu, prosimy kierować na adres: pozew.zbiorowy@kacperplazynski.pl

Dokumenty do pobrania, wypełnienia oraz wysłania na w/w adres (po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) znajdują się poniżej.

 • pełnomocnictwo-wezwanie do zapłaty p-ko Łukaszowi Wiltos – pobierz
 • oświadczenie o przystąpieniu do grupy p-ko Łukaszowi Wiltos – pobierz

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

PESEL (wymagane)

Adres zamieszkania - ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy. (wymagane)

Adres email. (wymagane)

Numer rachunku bankowego na który ma być przelany zwrot bezprawnie pobranej kwoty. (wymagane)

Numer telefonu. (wymagane)

Wysokość bezprawnie pobranej kwoty. (wymagane)

Data wystawienia wezwania do zapłaty (dd.mm.rrrr). (wymagane)

Miejsce wystawienia wezwania do zapłaty. (wymagane)

Nazwa przedsiębiorcy prowadzącego płatny parking/wystawcy wezwania. (niewymagane)

Zgadzam się na przetwarzanie przez portal Gdańsk Strefa Prestiżu oraz osoby z nim współpracujące moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania mającego na celu odzyskanie nienależnie uiszczonych opłat na rzecz firm parkingowych.

wymagane zaznaczenie

Zaznacz przed wysłaniem

Gdańsk Strefa Prestiżu