Zapraszamy  na dyskusję o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa”. Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko–żydowskie w latach 1917–1990”. Wydarzenie odbędzie się 26 września (poniedziałek) o godz. 17:00 w ramach cyklu „Spotkania z historią”, w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (poziom -3).

Uczestnicy:

• dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej,

• dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,

• dr Tomasz Domański, Delegatura IPN w Kielcach,

• dr Alicja Gontarek, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Moderacja: dr Jan Hlebowicz, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku.

Informacja o książce:

Publikacja „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa” składa się z trzech części. W dwóch pierwszych przedstawiona została specyfika okupacji niemieckiej w Polsce, okupacyjne uwarunkowania świadczenia pomocy oraz stan wiedzy na temat działań ratowniczych podejmowanych na rzecz Żydów przez dyplomację polską.

Zasadnicze rozważania poczyniono w części trzeciej, na którą składają się studia poświęcone poszczególnym województwom. Obejmują one analizę badanego terenu wraz z ujęciem statystycznym ludności polskiej i żydowskiej oraz zagadnienie relacji polsko-żydowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Zagłady dokonanej przez państwo niemieckie.

W ostatniej części każdego studium zaprezentowano dotychczasowy dorobek piśmienniczy poświęcony pomocy Żydom pod okupacją niemiecką, między innymi w zakresie pomocy indywidualnej, zorganizowanej, wsparcia Kościoła katolickiego, Żegoty, stratom osobowym w wyniku udzielanego wsparcia, a więc tym zagadnieniom, które dotychczas podejmowano najczęściej. Szerokie badania literaturoznawcze, wbrew obiegowym opiniom, wyraźnie dowodzą, że pisarstwo historyczne poświęcone problematyce pomocy niesionej przez Polaków Żydom dalekie jest od postawienia końcowej kropki.

Więcej informacji na temat publikacji oraz wydarzenia na: https://muzeum1939.pl/dyskusja-o-ksiazce-stan-badan-nad-pomoca-zydom-na-ziemiach-polskich-pod-okupacja-niemiecka-przeglad/aktualnosci/5608.html

Gdańsk Strefa Prestiżu

materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.