Rozmaitości

TAK dla CPK – listy poparcia

Poniższy materiał jest w  całości zaczerpnięty  ze strony Stowarzyszenia „TAK dla CPK”. Zachęcam do szczegółowego  zapoznania się z treścią i zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy – zarówno osoby indywidualne, jak i organizacje, instytucje, kluby, czy środowiska akademickie. Jednocześnie przypominam nasz artykuł sprzed pięciu lat o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który można przeczytać w tym miejscu.

Program CPK składa się z dwóch podstawowych komponentów:

I. Komponent lotniczy obejmujący realizację międzynarodowego hubu lotniczego zlokalizowanego w Baranowie, na osi Kolei Dużej Prędkości (KDP) i przecięciu trasy Warszawa-Łódź oraz Centralnej Magistrali Kolejowej.

Hub lotniczy w pierwszym etapie przewidziany jest do obsługi ok. 34 mln pasażerów z możliwością dalszej stopniowej rozbudowy (do ponad 60 mln). Podstawowym powodem jego powstania jest brak możliwości dalszego rozwoju Lotniska Chopina w Warszawie, które już w 2023 r. dotarło niemal do granicy przepustowości osiągając ok. 19 mln pasażerów. Hub lotniczy CPK ma przejąć ruch z Lotniska Chopina i pozwolić na nieskrępowany rozwój komunikacji lotniczej Polski oraz aglomeracji warszawskiej, jak również Polskich Linii Lotniczych LOT.

II. Komponent kolejowy składający się z 12 tras kolejowych tzw. “szprych”, dzięki któremu powstanie 2 tys. km. nowych tras, które zapewnią wreszcie skomunikowanie wszystkich regionów Polski koleją, w tym też kolejami dużych prędkości.

Komponent kolejowy zakłada dwie rewolucyjne zmiany. Pierwszą jest uzupełnienie sieci linii kolejowych o brakujące odcinki linii likwidujące „białe plamy” na polskiej sieci kolejowej, sięgające jeszcze okresu zaborów. Drugą jest wprowadzenie na większości tych nowo budowanych linii standardu, Kolei Dużych Prędkości, czyli pociągów o prędkościach 250 km/h, skracających radykalnie czas podróży między głównymi ośrodkami i regionami Polski – w wielu przypadkach o ponad połowę. Taka realizacja spowoduje szybki wzrost integracji komunikacyjnej Polski, a 12 “szprych” w powiązaniu z istniejącymi liniami kolejowymi, nie tylko powiąże ze sobą główne aglomeracje, ale też mniejsze miasta wojewódzkie i powiatowe. Program CPK zakłada do 2040 roku budowę około 2 tysięcy kilometrów nowych linii kolejowych dla prawidłowego połączenia wszystkich regionów Polski. Udało nam się zrobić to z siecią dróg ekspresowych i autostrad. Dlaczego nie miałoby się udać z kolejami?

Bez CPK jest to nierealne.

Instrukcja zbierania podpisów pod projektem ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

1.  Podpisy zbieramy wyłącznie na wzorze listy podpisów zamieszczonym poniżej. Jest to wzór z załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej (Dz.U. nr 79 poz. 893. Nie może on podlegać modyfikacjom ani żadnym dodatkowym uzupełnieniom (np. o klauzule RODO, pieczątki organizacji, adnotacje itd.)

wzór listy podpisów do pobrania

2. Przy zbieraniu podpisów należy udostępnić podpisującemu treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem.

3. Podpisy pod ustawą mogą składać wyłącznie pełnoletni obywatele polscy mający prawo wybierania do Sejmu.

4. Osoba udzielająca poparcia dla inicjatywy obywatelskiej wypełnienia poszczególne części tabeli własnoręcznie, w tym umieszczając na niej podpis i nie  dokonuje  skreśleń.

5. Przy zbieraniu podpisów, należy podać:

  • Pełne imię lub imiona oraz nazwisko.
  • Miejsce zamieszkania – miejscowość, ulicę oraz numer domu/mieszkania. Nie można podawać nazw skrótowych, takich jak: W-wa, znaków takich jak: ? , j.w. i tym podobnych.
  • Czytelny, 11 cyfrowy numer PESEL, nie należy wpisywać w tej rubryce numeru dowodu osobistego zamiast PESEL.

6. Po wypełnieniu listy osoba zbierająca listę podpisuje się na jej odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jeżeli zebrano więcej niż jedną listę osoba zbierająca  podpisuje się na odwrocie każdego egzemplarza listy.

7. Listy z podpisami w oryginale należy dostarczać osobiście (w godz. 9-17 w dni powszednie), listem poleconym lub kurierem na adres:

STOWARZYSZENIE TAK DLA CPK
CW Legal Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów
Al. Niepodległości 18 VI piętro
02-653 Warszawa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na maila: kontakt@takdlacpk.org

Anna Pisarska

Koncepcja architektoniczna hubu ze strony https://www.cpk.pl/


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.