Strefa obywatelska

Wycinka drzew nad Opływem Motławy niezgodna z prawem

Nie milkną kontrowersje wokół inwestycji Miasta Gdańska nad Opływem Motławy. Inwestycja zakłada uporządkowanie ok. 600 metrów wału przeciwpowodziowego i budowę nowej śluzy na odcinku od ulicy Elbląskiej do ulicy Zawodników.

Mapa inwestycji nad Opływem Motławy
Mapa inwestycji nad Opływem Motławy

Zaniepokojenie mieszkańców dzielnicy i organizacji związanych z ochroną przyrody wzbudza czas i rozmach wycinki ok. 80-letnich drzew rosnących przy wale oraz w jego najbliższej okolicy. Nasza redakcja 1 kwietnia 2021 roku wysłała prośbę o wyjaśnienie i kontrolę inwestycji  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Treść pisma poniżej.

“Sz. Pan Paweł Stępniewski,
Na gdańskich Rudnikach ruszyła budowa wału p/powodziowego oraz przygotowanie terenu pod funkcję rekreacyjną – wzdłuż Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodzie -> https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/podpisanie-umowyna-wal-przeciwpowodziowy,a,191405

W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi w możliwie krótkim czasie:

  • Czy zamawiający dopełnił wszystkich formalności w kontekście występowania w obszarze chronionych gatunków zwierząt (uzyskał konieczne decyzje derogacyjne umożliwiające realizację prac bez naruszenia prawa)? – W nawiązaniu do zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt §6.1 i 2 mówiących o zakazie niszczenia siedlisk lub ostoi gatunków chronionych, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; umyślnego zabijania czy okaleczania oraz np. płoszenia lub niepokojenia w trakcie realizacji prac.
  • Czy załączone zdjęcia świadczą o dochowaniu wszelkich standardów i przestrzeganiu przez inwestora prawa? Prosimy również Pana o przeprowadzenie kontroli (zgodnie z Art. 123.1 Ustawy o ochronie przyrody) zgodności przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w związku z podejrzeniem dokonania szeregu nieprawidłowości, a w razie stwierdzonych naruszeń powiadomienie Inspektora Nadzoru Budowlanego i organów ścigania i wstrzymania prac na inwestycji.

Anna Pisarska-Umańska
redaktor naczelny portalu Gdańsk Strefa Prestiżu

Zapytanie do RDOŚ
Zapytanie do RDOŚ

Odpowiedzi na nasze pismo jeszcze nie uzyskaliśmy.

Sprawą zainteresował się też Radny Miejski Przemysław Majewski, który zapytał o budowę na opływie Motławy Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

W odpowiedzi DRMG przesłało komplet dokumentów – PDF

  • Inwentaryzacji przyrodniczej stanu istniejącego – PDF
  • Protokołu z wizyty terenowej na inwestycji przeprowadzonej 17 marca 2021 – PDF
  • Protokołu z wizyty terenowej na inwestycji przeprowadzonej dniu 29 marca 2021 – PDF

W protokole z 30 marca stwierdzono szereg nieprawidłowości między innymi nielegalne wycięcie topoli włoskiej z gniazdem sroki Pica Pica.
Poniżej skany protokołu, w którym zaleca się wykonawcy  wstrzymanie jakichkolwiek prac w obszarze zaznaczonym do momentu uzyskania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Radny Przemysław Majewski skierował też podobne pismo w sprawie inwestycji do RDOŚ.

Zachodzi podejrzenie, że wycinka drzew została przeprowadzona nielegalnie i bez należytych pozwoleń oraz w nieodpowiednim terminie – podczas lęgu ptactwa. Teren według protokołu z dnia 30 marca 2021 jest ostoją wielu zwierząt w tym zwierząt chronionych.

Bardzo interesujące jest to, że ten sam nadzór przyrodniczy pismem z dnia 17 marca dopuścił do wycinki, zniszczenia siedlisk chronionych gatunków ptaków, płazów, gadów i ssaków. Natomiast  30 marca, innym pismem wstrzymał wykonaną już wycinkę i prace w związku z chronionymi siedliskami.

Czekamy z niecierpliwością na odpowiedzi RDOŚ.

Andrzej Ługin

Dodaj opinię lub komentarz.