Na dzisiejszej konferencji prasowej koordynatorzy z Rowerowej Metropolii poinformowali o zawiadomieniu prokuratury ws. nieprawidłowości dotyczących głosowania w gdańskim Budżecie Obywatelskim na rok 2018. Natomiast w Urzędzie Miejskim złożyli wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w związku z dogłosowaniem, które ma się rozpocząć w poniedziałek. Aktywiści zapowiedzieli zaskarżenie decyzji o dogłosowaniu w trybie administracyjnym. Również Najwyższa Izba Kontroli zajęła się badaniem gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Aktywiści Rowerowej Metropolii, Michał Błaut i Roger Jackowski
Aktywiści Rowerowej Metropolii – Michał Błaut i Roger Jackowski

Przypomnijmy, że do tej sytuacji doszło w po ujawnieniu skasowania dziesiątek tysięcy głosów oddanych na projekty Budżetu Obywatelskiego.

Przeczytaj

Poniżej przedstawiamy oświadczenie Rowerowej Metropolii i dokument wzywający Prezydent Pawła Adamowicza do usunięcia naruszenia prawa.

Oświadczenie
w związku z łamaniem prawa przez władze Gdańska podczas organizacji głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018 oraz przy organizacji tzw. „dogłosowania” nad projektami BO.

Po ujawnionym przez nas skandalu skasowania dziesiątek tysięcy głosów oddanych na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku, wielokrotnie apelowaliśmy do prezydenta Pawła Adamowicza o zgodne z prawem wyłonienie wiarygodnych wyników BO 2018. Na stronie www.bogdansk.pl umieściliśmy raport wskazujący uczciwą drogę wyjścia z kryzysu.

Do naszych apeli i wniosków przyłączyło się wiele organizacji, partie polityczne gdańskiej opozycji – od lewicy przez centrum po prawicę – a także wielu mieszkańców Gdańska, oczekujących możliwości ponownego głosowania przez wszystkie osoby poszkodowane utratą głosów w Budżecie Obywatelskim, a przede wszystkim przywrócenia jego pełnej wiarygodności. Niestety, urzędnicy zignorowali te apele.

4 grudnia miasto Gdańsk podpisało zdumiewającą umowę z firmą Asseco na przeprowadzenie niezidentyfikowanego „głosowania”. Umowa nie wspomina o Budżecie Obywatelskim, co nie dziwi w sytuacji braku podstawy prawnej w momencie jej zawarcia. Dodatkowo, umowa zdejmuje z firmy Asseco wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z dostarczonego systemu, jego błędów lub utraty danych.

Dopiero 2 stycznia prezydent miasta „przypomniał sobie” o konieczności opublikowania zarządzenia – podstawy prawnej dla zapowiadanego tzw. „dogłosowania”. Opublikowane zarządzenie z przykrością musimy określić jako farsę prawną. Powstało ono poprzez dopisanie kilku punktów do podstawy prawnej pierwotnego głosowania nad BO 2018. W efekcie powstał wewnętrznie sprzeczny dokument, który nawet nie próbuje tworzyć pozorów legalności. Działając w ten sposób, prezydent Gdańska z premedytacją łamie uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych. Łamie także podstawowe zasady tworzenia prawa oraz demokratycznego głosowania. Jest to wyjątkowo oburzające biorąc pod uwagę hasła polityczne prezydenta Pawła Adamowicza.

W związku z powyższym, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym złożyliśmy dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Gdańsku wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, które nastąpiło poprzez wydanie zarządzenia nr 2185/17 o dodatkowym głosowaniu w ramach BO 2018. Bezprawne zarządzenie prezydenta miasta zostanie przez nas także zaskarżone w trybie administracyjnym, co może doprowadzić do unieważnienia tzw. „dogłosowania”.

Ponadto na skutek naszego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa podczas przeprowadzania wrześniowego głosowania w Budżecie Obywatelskim, Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, czym działano na szkodę interesu publicznego (czyn z art. 231 § 1 kodeksu karnego). Kolejne zawiadomienia w sprawie BO 2018 są aktualnie przygotowywane i będą składane do odpowiednich instytucji. 9 stycznia w sprawie afery BO 2018 w Urzędzie Miejskim rozpoczęła się także kontrola NIK. Liczymy, że działania prawne i kontrolne powstrzymają łamanie prawa i lekceważenie podstawowych zasad demokracji, jakich dopuszczają się władze Gdańska w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Autorzy projektu ogólnomiejskiego nr 10 w BO 2018 i koordynatorzy
kampanii Rowerowa Metropolia: Roger Jackowski, Lidia Makowska, Michał Błaut

Konferencja prasowa koordynatorów Rowerowej Metropolii

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wzywam Prezydenta Miasta Gdańska do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 28 grudnia 2017 r. nr 2185/17 zmieniającego zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 13 lutego 2017 nr 212/17 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku”.

Uzasadnienie
W dniu 28 grudnia 2017 roku Prezydenta Miasta Gdańska wydał zarządzenie nr 2185/17 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku”. Podstawą prawną kwestionowanego zarządzenia jest uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15 z dn. 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska. Uchwała ta precyzyjnie określa zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, wyliczając wymagania, które muszą zostać spełnione. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 4 wspomnianej uchwały, prezydent miasta występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych, wydając zarządzenie, które powinno zawierać czas trwania konsultacji (datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji). Taki wymóg spełnia zarządzenie nr 212/17 wydane 13 lutego 2017 r., które określiło czas trwania konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” na okres od 1 marca 2017 do 6 października 2017 r. W tym terminie odbyły się konsultacje ww. projektu zainicjowane przez Prezydenta Miasta Gdańska. Ich wyniki zostały opublikowane zgodnie z treścią § 14 ust. 2 regulaminu konsultacji będącego załącznikiem do zarządzenia nr 212/17. Ponadto, w piśmie z dn. 17 października 2017 r. skierowanym do mnie przez Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd potwierdził, że „głosowanie [w ramach wspomnianych konsultacji] zostało sprawdzone i nie ma podstaw do podważania jego wyników”. W związku z powyższym należy stwierdzić, że konsultacje społeczne projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” zostały zakończone. Tymczasem w dn. 28 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska wydał zarządzenie nr 2185/17 zmieniające zarządzenie nr 212/17 poprzez dopisanie do jego treści punktów przewidujących „dodatkowe głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego, które wyłoni ostateczną listę projektów do realizacji w ramach konsultacji społecznych „Budżet Obywatelski 2018”. Wobec zakończenia wspomnianych konsultacji i opublikowania ich wyników, kwestionowane zarządzenie nr 2185/17 jest bezprzedmiotowe. Ponadto zmiany wprowadzone do zarządzenia nr 212/17 powodują, że „dodatkowe głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego”, które miałoby się odbyć w terminie 15 – 21 stycznia 2018 r., stoi w sprzeczności z zapisami tego samego zarządzenia 212/17 zmienionego zarządzeniem 2185/17 to jest z zapisami Załącznika nr 1 – harmonogramu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku”.

Kwestionowane zarządzenie jest także niezgodne z § 4 uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15, ponieważ wprowadza element dodatkowego głosowania dla grupy „15 211 osób, które w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach 18.09 – 02.10 2017 r. nie wykorzystały wszystkich 6 punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 Załącznika Nr 3”. Tymczasem § 4 uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15 jasno precyzuje, że konsultacje mogą być przeprowadzane wyłącznie z ogółem mieszkańców, z mieszkańcami obszaru miasta, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom lub z grupą mieszkańców wyodrębnioną ze względu na przedmiot merytoryczny konsultacji. Tymczasem grupa 15 211 osób opisana w kwestionowanym zarządzeniu nr 2185/17 została wyodrębniona na podstawie innych przesłanek niż obszar miasta lub przedmiot merytoryczny konsultacji. Należy także dodać, że informacja podana w kwestionowanym zarządzeniu, jakoby grupa 15 211 osób stanowiła grupę osób „które w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach 18.09 – 02.10 2017 r. nie wykorzystały wszystkich 6 punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 Załącznika Nr 3” jest nieprawdziwa, ponieważ takich osób było 15 536.

Ponadto, zmiany wprowadzone do zarządzenia nr 212/17 kwestionowanym zarządzeniem nr 2185/17 powodują, że „dodatkowe głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego”, które miałoby się odbyć w terminie 15 – 21 stycznia 2018 r., stoi w sprzeczności z zapisami tego samego zarządzenia 212/17 zmienionego zarządzeniem 2185/17 to jest z zapisami § 3 ust. 1, który określa, że „Konsultacje społeczne projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” są wieloetapowe, mają charakter bezpośredni i równy.” Tymczasem wprowadzenie dodatkowego głosowania dla 15 211 osób, które nie wykorzystały wszystkich 6 punktów, o których mowa w § 10 ust. 2 Załącznika Nr 3 powoduje, że osoby te, podczas dodatkowego głosowania, ze względu na wiedzę o cząstkowych wynikach głosowania, będą miały uprzywilejowaną pozycję względem osób które oddały komplet głosów w okresie od 18 września do 2 października 2017 r. W tej sytuacji głosy mieszkańców nie będą miały równej siły, a projekty nie będą miały równych szans w głosowaniu, co narusza zasadę równości głosowania w ramach konsultacji społecznych opisaną w ww. § 3 zarządzenia.

Kwestionowane zarządzenie jest także niezgodne z § 12 uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15, który to jasno określa, że czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 14 dni. Tymczasem w kwestionowanym zarządzeniu nr 2185/17 czas trwania konsultacji (głosowania) został skrócony względem czasu określonego w zarządzeniu 212/17 z 15 dni (głosowanie w terminie od 18 września do 2 października) do 7 dni (głosowanie w terminie od 15 stycznia do 21 stycznia).

W sytuacji, gdyby Prezydent Miasta Gdańska chciał przeprowadzić dodatkowe głosowanie w ramach konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” zgodnie z prawem i uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15, powinien unieważnić wyniki konsultacji, które odbyły się w okresie od 1 marca 2017 do 2 października 2017 r. Następnie, w drodze kolejnego zarządzenia zgodnego z uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVI/494/15 Prezydent Miasta Gdańska mógłby ogłosić ponowną procedurę konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku” obejmującą także głosowanie nad listą projektów w sposób zgodny z wymogami wspomnianej uchwały RMG.

Biorąc powyższe pod uwagę, wzywam do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 28 grudnia 2017 r. nr 2185/17 zmieniającego zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 13 lutego 2017 nr 212/17 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2018 w Gdańsku”.

Roger Jackowski

Andrzej Ługin / materiały Rowerowej Metropolii

Dodaj opinię lub komentarz.