Przed przeczytaniem poniższego tekstu radzimy zapoznać się z projektem planu dostępnym pod tym adresem:

Plan adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030

Po analizie projektu planu adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030 złożyliśmy oficjalne pismo do Ministerstwa Środowiska o:

  • Nieodbieranie dokumentu miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Gdańska
  • Cofnięcie projektu planu do etapu ustalania listy interesariuszy i ponowne przygotowanie projektu wraz z szerokim udziałem społecznym, którego gwarantem jest udział organizacji ekologicznych i zainteresowanych instytucji.
  • W przypadku braku zgody Zleceniobiorcy na zmianę dokumentu – zerwanie umowy w części dot. MPA Gdańsk i przekazanie do wykonania innemu podmiotowi

Powodem powyższego działania jest bardzo niska jakość, tworzonego przez prawie dwa lata, dokumentu i ryzyko pogorszenia stanu środowiska i zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców w wyniku realizacji działań tam wskazanych. Podstawowe błędy i braki, które ujawniliśmy to:

I.      Brak udziału interesariuszy przy tworzeniu miejskiego planu adaptacji dla Gdańska
II.     Niewykonanie analiz przestrzennych – nie ustalono lokalizacji przestrzennej planowanych działań
III.    Niezgodną z metodyką ocena wrażliwości miasta
IV.   Błędnie zidentyfikowany potencjał adaptacyjny miasta
V.    Błędnie określona podatność miasta na zmiany klimatu
VI.   Błędnie określone ryzyko wnikające ze zmian klimatu
VII.  Wadliwy opis szans wynikających ze zmian klimatu
VIII. Brak działu – Identyfikacja luk wiedzy
IX.   Niezgodna z metodyką wizję adaptacji miasta oraz cel nadrzędny
X.    Niezgodność celów szczegółowych z dokumentacją projektu planu
XI.   Niezgodność działań z celami szczegółowymi oraz dokumentacją projektu planu
XII.  Błędnie określone wskaźniki osiągnięcia celu nadrzędnego planu
XIII. Wyznaczone cele niespełniające kryterium SMART
XIV. Brak wskazań działań typu Smart City
XV. Podejrzenie naruszenia praw autorskich i pozostałe błędy merytoryczne
XVI. Brak opisu rozwiązań alternatywnych.

Zainteresowanych lekturą zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią pisma, wraz z uzasadnieniem, które dostępne jest poniżej:

Treść pisma do Ministerstwa Środowiska

Michał Przybylski

Pomorskie Towarzystwo Hydrologiczno-Przyrodnicze

Dodaj opinię lub komentarz.