Zespół Dworu Miejskiego (Stadthof) usytuowany jest w rejonie ulic Bogusławskiego i Ogarnej. Na ten zabytkowy kompleks składają się m.in.: budynek przy ul. Podgarbary oraz baszty Browarna, im. Schultza i Narożna.

Basztę Narożną, broniącą południowo-zachodniego styku murów miejskich, zaczęto wznosić już w 1343 r. Także w XIV w. powstała Baszta Browarna. Obie te budowle miały w pierwotnej formie tylko trzy ściany, były bowiem otwarte od strony miasta. Dopiero pod koniec XV stulecia dobudowano ściany zamykające ich wnętrza. Baszta nosząca dziś imię Schultza (XIX-wiecznego gdańskiego malarza, pedagoga i miłośnika zabytków) powstała w ostatniej ćwierci XIV w.

W pobliżu omawianego odcinka murów miejskich sytuowano od początku zabudowania gospodarcze zwane Dworem Miejskim, mieszczące między innymi stajnie i wozownie miejskie. Kiedy na przełomie XVI i XVII w., wraz z budową nowożytnych fortyfikacji, zasypano starą fosę, na jej miejscu powstała ujeżdżalnia, obok której wzniesiono około 1600 r. szkołę fechtunku (budynek ten pełnił także rolę teatru).

Dwór Miejski w którym mieściła się siedziba Straży Ogniowej.

W latach 1616–1619 budowniczy miejski Jan Strakowski wykorzystał średniowieczne mury jako ściany nowo budowanych wozowni i stajen miejskich. W ten sposób powstało założenie, w którym niskie XVII-wieczne budynki utworzyły malowniczą całość ze strzelistymi basztami gotyckimi. W takim kształcie przetrwał kompleks aż do wojen napoleońskich, podczas których poszczególne obiekty uległy daleko idącym, niefortunnym zmianom. Na początku XX w. Dwór Miejski stał się siedzibą miejskiej straży ogniowej.

Baszta Narożna zespołu Dworu Miejskiego.

W 1945 r. runęły dachy i sklepienia dawnych stajen, a także część Baszty Browarnej. Odbudowę całego kompleksu rozpoczęto w 1959 r. i prowadzono etapami przez lat kilkanaście (rekonstruując m.in. Basztę im. Schulza, rozebraną w większej części w 1846 r.). Po odbudowie, wszystkie obiekty znalazły się w gestii Związku Harcerstwa Polskiego.

Wirtualna podróż po przedwojennym Gdańsku – opracował Andrzej Ługin


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.