Gdańskie Nieruchomości odpowiadają za blisko 20 000 lokali rozsianych po całym mieście. Wiele  z nich wymaga mniejszego bądź większego remontu.

Gminne lokale zamieszkiwane są przez dziesiątki tysięcy gdańszczan. Jednakże, wedle urzędowych danych, blisko 2 000 gdańskich rodzin wciąż czeka na możliwość skorzystania z mieszkania komunalnego lub socjalnego. Jednocześnie władze Gdańska przyznają, że wedle oficjalnych danych w mieście znajduje się około 1 000 pustostanów. Nieoficjalnie, liczba nieuwzględnionych w rejestrze lokali, które po remoncie można by  przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, jest znacznie wyższa i z roku na rok ma rosnąć.

W ostatnich tygodniach zauważalny jest wyraźny wzrost zainteresowania kontrowersyjną polityką Gdańskich Nieruchomości. Gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości odbierają coraz więcej sygnałów od mieszkańców, którzy wskazują na szereg, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Biur Obsługi Mieszkańców, jak i innych jednostek podległych Gdańskim Nieruchomościom. Niepokojące informacje napływają także od zaniepokojonych pracowników Gdańskich Nieruchomości, którzy niejednokrotnie przerywają milczenie i przedstawiają dokumenty, które świadczą o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego podmiotu. Są to bardzo poważne sygnały. Stawiają one Gdańskie Nieruchomości w negatywnym świetle i pozwalają na sformułowanie pytań i wniosków.  Dotyczą one gospodarowania miejską własnością oraz gminnymi środkami finansowymi.

Na podstawie uzyskanych przez gdańskich radnych Prawa i Sprawiedliwości dokumentów, można postawić następujące tezy:

  • W Gdańsku mogło dojść do tzw. ustawiania przetargów z kategorii tych, które szacowane są na kwotę do 30 000 EURO każdy, które nie są realizowane w ramach przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  • Gmina Miasta Gdańska płaciła za wystawiane faktury więcej niż wynikać by to powinno z zawartych z wykonawcami umów. Przykładem jest Umowa nr 2/2018/TR z dnia 12.02.2018 roku. Koszt wedle umowy to 43 665 zł, natomiast łączny koszt wynikający z faktur opiewa na kwotę 61 438,5 zł. Przekroczono wydatki o 17 773,5 zł tj. o ponad 40 (czterdzieści) %!
  • Występują poważne problemy związane z niewłaściwym opisywaniem i księgowaniem faktur mogące świadczyć o tym, że umowy są zawierane dopiero po realizacji remontów.
  • Brakuje podstawowych dokumentów związanych z procedurą wyboru oferty wynikających z Zarządzenia 03/2016 wydanego przez Dyrektora Gdańskich Nieruchomości.
  • Gdańskie Nieruchomości, pomimo ciążącego na nich obowiązku, nie udostępniają dokumentów na potrzeby kontroli, również tych prowadzonych przez radnych Miasta Gdańska w myśl znowelizowanych przepisów Ustawy o samorządzie gminnym, Art. 24 Ust. 2.

Audyt – małe zamówienia do 30000 euro

interpelacja radni PiS Gdańskie Nieruchomości

Elżbieta Strzelczyk, Kacper Płażyński, Andrzej Skiba

od redakcji: Dzisiaj rano radni PiS  przedstawili na konferencji prasowej swoje uwagi dotyczące nieprawidłowości w Gdańskich Nieruchomościach, którym przyglądają się od jakiegoś czasu. Ich zdaniem możliwe jest „ustawianie” przetargów oraz wydatkowanie środków niezgodnie z zawartymi umowami (możliwe jest nawet zawieranie umów po wystawieniu faktur).  Radni twierdzą, że odbierają sygnały od mieszkańców różnych dzielnic o nieprawidłowościach dotyczących mieszkań komunalnych, np. w kwestiach remontów. Radni są w posiadaniu dokumentu, otrzymanego od pracowników Gdańskich Nieruchomości, dotyczącego audytu wewnętrznego w tej instytucji.

Również dzisiaj na ręce p.o. prezydenta Aleksandry Dulkiewicz złożyli stosowną interpelację. 

Radni dokonywali kontroli na mocy Ustawy o samorządzie gminnym, Art. 24 Ust. 2. („W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.”) 17 stycznia jednak Gdańskie Nieruchomości wydały zarządzenie ograniczające to prawo.

Gdańsk Strefa Prestiżu

One thought on “Kontrowersje wokół Gdańskich Nieruchomości

  • Budowlanka, ceny rosną. Tez remontowałem i zapłaciłem więcej niż początkowo miałem. Nic nowego ani ciekawego.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.