Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że rada gminy nie może nałożyć  na kierowcę obowiązku uiszczenia opłaty za postój pojazdu w sobotę, ponieważ sobota nie jest dniem roboczym w myśl ustawy o drogach publicznych.

gdańsk parking

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok WSA w Białymstoku i stwierdził nieważność uchwały Rady Augustowa, która  wprowadzała odpłatne parkowanie w soboty w godz. od 9 do 13.

Zgodnie z brzmieniem § 2 uchwały Rady Miasta Augustowa opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobierało się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00, za wyjątkiem świąt.

Sobota dniem wolnym od pracy

NSA uznał, że skoro sobota powinna być traktowana na równi z dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania karnego, co zostało przesądzone uchwałą 7 sędziów NSA z dnia 15 czerwca 2011 r., to z uwagi na zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez niego prawa, należy soboty w ten sam sposób traktować na gruncie ustawy o drogach publicznych. Z tych względów, w ocenie NSA brak było podstaw do ustalenia opłat za parkowanie w soboty w strefie płatnego parkowania.

Sopot, mamy problem!

Co prawda wyrok odnosi skutek tylko do uchwały Rady Miasta Augustowa, to jednak jest to wyraźny sygnał dla gmin, że ustalenie odpłatności za parkowanie w sobotę nie znajduje uzasadnienia w ustawie o drogach publicznych i stanowi istotne naruszenie prawa, które skutkuje nieważnością takiej uchwały.

Co ciekawe jedną z gmin, które ustaliły odpłatność za postój w strefach płatnego parkowania w sobotę jest Sopot.

Wyrok NSA: I OSK 3507/15

Mateusz Błażewicz


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.