Poniżej publikujemy oświadczenie MIIWŚ w sprawie zarzutu niekontrolowanej wycinki drzew na terenie Westerplatte. Oburzeni radni klubu Wszystko dla Gdańska na zorganizowanej konferencji 16 kwietnia 2021 poinformowali o „rzezi drzew” na Westerplatte -> link. Jednocześnie przypominamy, w jakim stanie było Pole Bitwy Westerplatte w czasie rządów ich klubowego lidera -> Rudy 102 na Westerplatte. Jesteśmy zdumieni, że legalne porządkowanie terenu i przywracanie należnego blasku temu miejscu jest okazją do napaści. 

OŚWIADCZENIE

w sprawie prowadzonej gospodarki drzewostanem

na terenie inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

realizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Walory przyrodnicze półwyspu Westerplatte stanowią nie tylko ogromny atut, ale również niezwykłą wartość realizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W związku z  wieloletnimi zaniedbaniami w drzewostanie Westerplatte na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej przeprowadzono prace w zakresie utrzymania i pielęgnacji  zieleni na tym historycznym terenie, wpisanym do rejestru zabytków oraz uznanym w 2003 r. przez Prezydenta RP za pomnik historii.

Działania te realizowane były w oparciu o profesjonalne opracowania i dokumenty, m.in.: inwentaryzację drzewostanu, inwentaryzację z gospodarką drzewostanu, jak i otrzymane na ich podstawie decyzje konserwatorskie dla każdego etapu prac na przeprowadzenie cięć sanitarnych w koronach drzew oraz wycinkę drzew i krzewów. Wszystkie działania związane z gospodarką drzewostanem wykonywane były przez specjalistyczne firmy zajmujące się zielenią na terenach zabytkowych. W ramach przeprowadzonych działań usunięto łącznie 225 drzew, z czego ze względu na zły stan techniczno-sanitarny usunięto 209 drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających.

W trakcie ostatniego etapu prac, prowadzonych na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN. 5146.28.2021.BC z dn. 8 marca 2021 r., 50 z 251 pozycji objętych wycinką stanowiły samosiewy czarnego bzu, będące wielopniowymi krzewami. Na zlecenie Muzeum wykonano także prace porządkowe, w ramach których usunięto przerośnięte trawy, chwasty, młode samosiewy oraz krzewy uniemożliwiające przeprowadzenie niezbędnych prac saperskich i badań geofizycznych. W efekcie realizowanych na zlecenie Muzeum kolejnych etapów prac saperskich odnaleziono łącznie kilka tysięcy przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych pochodzenia wojskowego, w tym płytko zalęgających pod powierzchnią ziemi bomb lotniczych, zlokalizowanych przy głównym ciągu komunikacyjnym prowadzącym w kierunku Pomnika Obrońców Wybrzeża, jak i wiele  pocisków artyleryjskich, granatów ręcznych oraz granatów moździerzowych odnalezionych na głębokości około 30 cm pod powierzchnią gruntu, stanowiących realne zagrożenie dla zwiedzających.

Ponadto na terenie badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum, w miejscu przyszłego cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte dokonano cięć pielęgnacyjnych oraz usunięto 16 drzew kolidujących z reliktami historycznych budynków oraz znajdujących się w obszarze poszukiwań szczątków Obrońców Westerplatte. O planowanych pracach na terenie poszukiwań szczątków westerplatczyków poinformowane zostało Miasto Gdańsk, z ramienia którego Gdański Zarząd Dróg i Zieleni kontaktował się z Muzeum, jak i uczestniczył w dn. 22 września 2020 r. w zorganizowanej przez Muzeum wizji lokalnej na terenie Westerplatte, w ramach której dokonano oględzin i ustaleń w zakresie przewidzianych do wycięcia drzew. Wyżej wspomniane badania archeologiczne prowadzone są na obszarze ściśle przylegającym do miejsca, gdzie jesienią 2019 r. muzealni archeolodzy odnaleźli spoczywające w bezimiennych mogiłach przez ponad 80 lat szczątki 9 polskich żołnierzy, broniących Westerplatte we wrześniu 1939 r.

Ponadto, w ramach prowadzonej przez Muzeum polityki społecznej odpowiedzialności, w styczniu br. z inicjatywy Muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie zawieszono na półwyspie 50 szt. budek lęgowych oraz wyczyszczono wcześniej zawieszone budki, a całość terenu objęto monitoringiem ornitologicznym.

O planach związanych z gospodarką drzewostanem Muzeum poinformowało opinię publiczną w ramach wysyłanych komunikatów prasowych w dniach 22 stycznia br. oraz 9 kwietnia br. Informacje zamieszczone zostały także na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Instytucji. Konsekwentne i bieżące informowanie o prowadzonych działaniach związanych z budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 wpisuje się w prowadzoną przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku transparentną strategię komunikacji.

Waldemar Szulc

Zastępca dyrektora MIIWŚ ds. organizacyjnych

Dodaj opinię lub komentarz.