Apel
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z medialną akcją dotyczącą odbudowy mostu w Tczewie adresowaną do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku zwraca się z apelem o uwzględnienie w kolejnych wypowiedziach oraz działaniach, odnoszących się do przedmiotowej sprawy, poniższych okoliczności faktycznych i prawnych.

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego” prowadzonego przez Powiat Tczewski w roku 2019, dokonano zniszczenia ponad 100 metrów bieżących historycznych przęseł mostu w Tczewie, wpisanych do rejestru zabytków, a zatem objętych najwyższą formą ochrony prawnej, wynikającej z obowiązującej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W trakcie przedmiotowej inwestycji zabytkowe przęsła mostu tczewskiego zostały pocięte, a następnie przetopione w hucie jako złom (o masie około 1000 ton), którego sprzedaż zasiliła budżet Powiatu Tczewskiego. Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują, że doszło do zniszczenia zabytku chronionego prawem.

W dniu 31 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kwidzynie w II Wydziale Karnym postanowił uchylić postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie o odmowie wszczęcia śledztwa wskazując, że przedmiotem postępowania prokuratorskiego winny być:
– rozbiórka mostu wpisanego do rejestru zabytków,
– wydanie decyzji o rozbiórce mostu bez udziału w postępowaniu w tym przedmiocie TOnZ Oddział w Gdańsku,
– zbywanie elementów rozebranego mostu jako złomu,
– wydatkowanie finansów publicznych niezgodnie z prawem.

Należy podkreślić, że żadne przepisy obowiązującego w Polsce prawa nie stanowią podstawy do wydatkowania środków publicznych na cele, których realizacja wywołuje sankcje karne oraz administracyjne kary pieniężne sięgające 500 tys. złotych.

Apelujemy o podjęcie starań na rzecz zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu narodowemu oraz dobrom kultury, które zgodnie z artykułem 6. Konstytucji RP stanowią źródło tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

Tomasz Korzeniowski

prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku

Dodaj opinię lub komentarz.