Obiekty i miejsca

Inwestor nie uznaje tunelu za zabytek. I co pan nam zrobi?

W nawiązaniu do artykułu o skuciu ceramicznych fliz w tunelu dworca oliwskiego przedstawiam informację otrzymaną od p. Tomasza Kozyry, inspektora ds. zabytków nieruchomych WUOZ Gdańsk:

W związku ze zgłoszeniem Rady Dzielnicy Oliwa podjęto działania wyjaśniające, czy doszło do aktu zniszczenia fliz historycznych. Wyjaśnieniu podlega stan prawny, czy roboty budowlane są prowadzone niezgodnie z wydaną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na chwilę obecną prace budowlane, obejmujące skucie płytek ceramicznych, zostały wstrzymane na mocy spisanego protokołu z osobą reprezentującą Inwestora oraz osoby, reprezentujące wykonawcę. Spotkanie odbyło się w siedzibie wykonawcy, zaraz po skonfrontowaniu stanu prac na miejscu.

Na spotkaniu pracownik PKP PLK SA Zakłady Kolejowe w Gdyni wskazał, że Inwestor z całą świadomością dąży do tego, by płytki ceramiczne usunąć. Podkreśla on, że nie uznaje przejścia podziemnego jako zabytku. To, że tunel leży na obszarze zabytkowym układu urbanistycznego Starej Oliwy, nie świadczy o tym, że przejście pod torami należy traktować jako zabytek. Organ konserwatorski wniósł, że do czasu wyjaśnienia sprawy dalsze skucie płytek zostaje wstrzymane.

Organ konserwatorski podjął również decyzję, że pozostałości fliz po skuciu i składowanych w kontenerze należy zabezpieczyć na wypadek utylizacji materiału historycznego. W związku z czym dokonano zgłoszenia na policję na fakt zniszczenia mienia. Około godziny 16:00, przedstawiciele PWKZ wraz z policją zabezpieczyli materiał dowodowy w prowadzonej sprawie w postaci kontenera z ułomkami płytek ceramicznych. Funkcjonariusze policji wezwali technika w celu zabezpieczenia dowodów i określenia wielkości utraconych okładzin ceramicznych tunelu. Organ konserwatorski na chwilę obecną prowadzi analizę dokumentacji w posiadaniu Inwestora i jej spójności z dokumentacją, stanowiącą akta sprawy w tut. Urzędzie.

Zdewastowany tunel

Tunel wpisany jest do układu urbanistycznego Starej Oliwy. Prace musiały mieć zgodę urzędu konserwatorskiego. Jest konkretna decyzja administracyjna na konkretne prace. Ale inwestor nie uznaje tunelu za zabytek. Jasne? Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?

Anna Pisarska

 


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

One thought on “Inwestor nie uznaje tunelu za zabytek. I co pan nam zrobi?

  • Język pisma bardziej jak w Barei niż opisana historia.

    Odpowiedz

Dodaj opinię lub komentarz.