Rozmaitości

Dom Polski – wszczęta procedura wpisu do rejestru zabytków

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu 29 kwietnia 2020 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego:

historycznego zespołu budowlanego Urzędu Umundurowania XVII Korpusu Armijnego w Gdańsku w granicach działek ewidencyjnych nr 156, 157, 158, 159, 161/3, obr. 81 Gdańsk, wraz z budynkami przy ul. Wałowej 17, 19, 21 w Gdańsku, wchodzącymi w skład tego zespołu.

Dom Polski
Dom Polski

Innymi słowy,  chodzi o Dom Polski wraz z otoczeniem. Wniosek o wpis złożyła Fundacja dla Gdańska i Pomorza. We wniosku czytamy:

Zachowanie przedmiotowych budynków leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną przez nie wartość historyczną, w tym przede wszystkim rolę, jaką pełniły one dla Polaków żyjących w Wolnym Mieście Gdańsku (szczegółowe uzasadnienie w załączniku do niniejszego pisma). Natomiast obecna forma ochrony poprzez Gminną Ewidencję Zabytków jest niewystarczająca, o czym w dobitny sposób przekonuje los sąsiedniego budynku przy ul. Wałowej 23, należącego do tego samego zespołu architektonicznego i wciąż widniejącego w przywołanej ewidencji (stan na 2.04.2019), choć w rzeczywistości kilka lat temu został rozebrany i pozostawiono z niego jedynie fragment ściany z otworami okiennymi.

Bezpośrednim impulsem do złożenia niniejszego wniosku jest zaniepokojenie przyszłością budynku nr 17, posiadającego największą wartość historyczną, który po niedawnej zmianie właściciela (co nastąpiło wiosną 2019 r.) pośpiesznie został poddany bardzo znacznej ingerencji w substancję zabytkową.

Dom Polski załącznik do wniosku – uzasadnienie historyczne

Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. – Igor Strzok, decyzja z 29 kwietnia 2020 r.

Anna Pisarska-Umańska