W Polsce nadal trwają gorące dyskusje na temat reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec, które wzbudzają liczne emocje wśród społeczeństwa. Według danych zawartych w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej, ogólna kwota strat Polski wynosi aż 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Wielu obywateli uważa, że Niemcy powinny wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas II Wojny Światowej i w odpowiedni sposób je zrekompensować. Jednakże inni wskazują, że ważne jest skoncentrowanie się na teraźniejszości i budowanie pozytywnych relacji sąsiedzkich, nie zapominając jednak o zaszłościach historycznych.

4 września debata nt. reparacji wojennych od Niemiec

Temat ten zostanie dokładnie przeanalizowany podczas nadchodzącego wydarzenia, które odbędzie się 4 września w historycznej Sali BHP w Gdańsku ul. Popiełuszki 6, o godzinie 17:00.

W programie tego wydarzenia przewidziane są dwie debaty tematyczne, w których wezmą udział autorzy Raportu, a także przemówienie gościa specjalnego, projekcja dokumentu oraz przerwa kawowa. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału. Wstęp jest otwarty i bezpłatny.

Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie.

Warto dodać, że Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, co podkreśla istotność tej debaty dla polskiej polityki zagranicznej. Temat reparacji i odszkodowań wojennych pozostaje nadal jednym z kluczowych punktów w dyskusji publicznej, a to wydarzenie może przyczynić się do bardziej szczegółowego zrozumienia tej kwestii.

Uczestnicy pierwszego panelu

  • prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pracownik Katedry Historii Ekonomii Instytutu Ekonomicznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor dwóch rozdziałów oraz współautor trzech rozdziałów publikacji pt. „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 100 ekspertyz i innych opracowań naukowych, sporządzonych dla administracji państwowej, instytucji publicznych i niepublicznych oraz przedsiębiorstw. Pasjonat historii, szczególnie II wojny światowej. Zainteresowania badawcze: straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej, historia bankowości, zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej, funkcjonowanie nieruchomości ziemskich w pierwszej połowie XX wieku. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego w 2022 roku.
  • dr Paweł Pońsko – doktor w Zakładzie Ekonomii Matematycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert raportu o polskich stratach wojennych ds. waloryzacji PKB. Prowadzi zajęcia m. in. z zakresu ekonomii behawioralnej, matematyki, mikroekonomii i teorii gier. Podczas jednego z posiedzeń komisji parlamentarnej dot. reparacji przedstawiał referat dot. kosztów ekonomicznych okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.
  • dr Tomasz Luterek – prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Biegły sądowy w zakresie wycen retrospektywnych i reprywatyzacyjnych. Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Autor rozwiązań metodologicznych dotyczących określania wartości odszkodowań reparacyjno-reprywatyzacyjnych za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i komunistyczną nacjonalizację. W opracowaniach naukowych wypowiada się za aktywnym i pełnoprawnym udziałem rzeczoznawców majątkowych w procesach legislacyjnych dotyczących sposobów określania wartości praw majątkowych, w sposób szczególny tych dotyczących określania wartości tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowań za straty wojenne. Jako ekspert ds. reprywatyzacji uczestniczył w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Przygotował analizy dotyczące sposobów wyceny w opracowywanej tzw. dużej ustawie reprywatyzacyjnej dla potrzeb Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Opracowywał raport dla Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Stale współpracuje z Departamentem Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
  • prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – ekspert wyceny nieruchomości, wykładowca Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, którego celem jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, doskonalenie zawodowe członków, wyrażanie ich dążeń i interesów, czuwanie nad nienagannym poziomem etycznym, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych

Uczestnicy drugiego panelu

  • Dyrektor Instytutu Strat Wojennych prof. Konrad Wnęk – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym uzyskał także stopień doktora (1998) i habilitację (2012). Pracownik Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania w zakresie demografii historycznej, historii gospodarczej i społecznej XIX i XX w. Jest specjalistą w dziedzinie metod kwantytatywnych i modelowania w badaniach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ludnościowych. Zajmuje się również wykorzystaniem GIS w badaniach historycznych i analizą danych przestrzennych. Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych m.in. Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, European Society of Historical Demography, Social Science History Association. Współautor i redaktor naukowy „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”. Od lipca 2022 r. członek Rady Naukowej Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Od listopada 2022 r. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.
  • Poseł na Sejm RP Kacper Płażyński – adwokat z wykształcenia, obecnie zasiada w Komisji ds. Unii Europejskiej, ramach której przewodniczy podkomisji stałej ds. Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Nim rozpoczął działalność polityczną, był zaangażowanym w sprawy społeczne działaczem. Oddany także obronie miejsc pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców i dziedzictwa historycznego terenów Gdańska. Należy do kilku stowarzyszeń, wśród których wymienić można Związek Piłsudczyków RP i kultywujące prawdziwą pamięć o bohaterach antykomunistycznej opozycji Stowarzyszenie „Godność”.

Organizatorami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie. Patronat medialny: Gdańsk Strefa Prestiżu.

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe

Dodaj opinię lub komentarz.