W Polsce nadal trwają gorące dyskusje na temat reparacji i odszkodowań wojennych od Niemiec, które wzbudzają liczne emocje wśród społeczeństwa. Według danych zawartych w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej, ogólna kwota strat Polski wynosi aż 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych.

Wielu obywateli uważa, że Niemcy powinny wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas II Wojny Światowej i w odpowiedni sposób je zrekompensować. Jednakże inni wskazują, że ważne jest skoncentrowanie się na teraźniejszości i budowanie pozytywnych relacji sąsiedzkich, nie zapominając jednak o zaszłościach historycznych.

4 września debata nt. reparacji wojennych od Niemiec

Temat ten zostanie dokładnie przeanalizowany podczas nadchodzącego wydarzenia, które odbędzie się 4 września w historycznej Sali BHP w Gdańsku ul. Popiełuszki 6, o godzinie 17:00.

W programie tego wydarzenia przewidziane są dwie debaty tematyczne, w których wezmą udział autorzy Raportu, a także przemówienie gościa specjalnego, projekcja dokumentu oraz przerwa kawowa. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału. Wstęp jest otwarty i bezpłatny.

Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie.

Warto dodać, że Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, co podkreśla istotność tej debaty dla polskiej polityki zagranicznej. Temat reparacji i odszkodowań wojennych pozostaje nadal jednym z kluczowych punktów w dyskusji publicznej, a to wydarzenie może przyczynić się do bardziej szczegółowego zrozumienia tej kwestii.

Uczestnicy pierwszego panelu

  • prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, pracownik Katedry Historii Ekonomii Instytutu Ekonomicznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Autor dwóch rozdziałów oraz współautor trzech rozdziałów publikacji pt. „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ponad 100 ekspertyz i innych opracowań naukowych, sporządzonych dla administracji państwowej, instytucji publicznych i niepublicznych oraz przedsiębiorstw. Pasjonat historii, szczególnie II wojny światowej. Zainteresowania badawcze: straty wojenne Polski poniesione podczas II wojny światowej, historia bankowości, zmiany własnościowe w Polsce po II wojnie światowej, funkcjonowanie nieruchomości ziemskich w pierwszej połowie XX wieku. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego w 2022 roku.
  • dr Paweł Pońsko – doktor w Zakładzie Ekonomii Matematycznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert raportu o polskich stratach wojennych ds. waloryzacji PKB. Prowadzi zajęcia m. in. z zakresu ekonomii behawioralnej, matematyki, mikroekonomii i teorii gier. Podczas jednego z posiedzeń komisji parlamentarnej dot. reparacji przedstawiał referat dot. kosztów ekonomicznych okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.
  • dr Tomasz Luterek – prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Biegły sądowy w zakresie wycen retrospektywnych i reprywatyzacyjnych. Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Autor rozwiązań metodologicznych dotyczących określania wartości odszkodowań reparacyjno-reprywatyzacyjnych za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i komunistyczną nacjonalizację. W opracowaniach naukowych wypowiada się za aktywnym i pełnoprawnym udziałem rzeczoznawców majątkowych w procesach legislacyjnych dotyczących sposobów określania wartości praw majątkowych, w sposób szczególny tych dotyczących określania wartości tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowań za straty wojenne. Jako ekspert ds. reprywatyzacji uczestniczył w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Przygotował analizy dotyczące sposobów wyceny w opracowywanej tzw. dużej ustawie reprywatyzacyjnej dla potrzeb Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Opracowywał raport dla Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Stale współpracuje z Departamentem Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
  • prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa – ekspert wyceny nieruchomości, wykładowca Politechniki Warszawskiej. Przewodniczący Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, którego celem jest dążenie do profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości, doskonalenie zawodowe członków, wyrażanie ich dążeń i interesów, czuwanie nad nienagannym poziomem etycznym, krzewienie solidarności zawodowej oraz reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych

Uczestnicy drugiego panelu

  • Dyrektor Instytutu Strat Wojennych prof. Konrad Wnęk – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym uzyskał także stopień doktora (1998) i habilitację (2012). Pracownik Zakładu Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania w zakresie demografii historycznej, historii gospodarczej i społecznej XIX i XX w. Jest specjalistą w dziedzinie metod kwantytatywnych i modelowania w badaniach historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ludnościowych. Zajmuje się również wykorzystaniem GIS w badaniach historycznych i analizą danych przestrzennych. Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych m.in. Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, European Society of Historical Demography, Social Science History Association. Współautor i redaktor naukowy „Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945”. Od lipca 2022 r. członek Rady Naukowej Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Od listopada 2022 r. Dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.
  • Poseł na Sejm RP Kacper Płażyński – adwokat z wykształcenia, obecnie zasiada w Komisji ds. Unii Europejskiej, ramach której przewodniczy podkomisji stałej ds. Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Nim rozpoczął działalność polityczną, był zaangażowanym w sprawy społeczne działaczem. Oddany także obronie miejsc pamięci Polaków zamordowanych przez Niemców i dziedzictwa historycznego terenów Gdańska. Należy do kilku stowarzyszeń, wśród których wymienić można Związek Piłsudczyków RP i kultywujące prawdziwą pamięć o bohaterach antykomunistycznej opozycji Stowarzyszenie „Godność”.

Organizatorami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku oraz Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie. Patronat medialny: Gdańsk Strefa Prestiżu.

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej są finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Gdańsk Strefa Prestiżu, materiały prasowe


Discover more from Gdańsk Strefa Prestiżu

Subscribe to get the latest posts to your email.

Dodaj opinię lub komentarz.